بازار آریا

آخرين مطالب

مرکز آمار اعلام کرد:

تغييرات قيمت 25 محصول کشاورزي/ دستمزد 3 گروه کارگر کاهش يافت اصناف

تغييرات قيمت 25 محصول کشاورزي/ دستمزد 3 گروه کارگر کاهش يافت
  بزرگنمايي:

آريا بازار- مرکز آمار ايران نتايج بررسي قيمت محصولات و هزينه خدمات کشاورزي در تابستان 1394 را اعلام کرد.
محصولات کشاورزي غلات – گندم
در فصل تابستان 1394 قيمت فروش آزاد يک کيلوگرم گندم در کل کشور 11254.8 ريال بوده است. قيمت فروش اين محصول نسبت به تابستان 93، افزايشي برابر 9.70 درصد داشته است.
جو
تابستان 1394 قيمت فروش يک کيلوگرم جو در کل کشور به 8657.4 ريال بوده است. اين محصول 3.2 درصد نسبت به فصل مشابه سال 93 افزايش داشته است.
شلتوک
در فصل تابستان 1394 قيمت فروش يک کيلوگرم شلتوک در کل کشور به 26759.6 ريال بوده است. قيمت فروش اين محصول 13.9 درصد نسبت به فصل مشابه سال 93 افزايش داشته است.
حبوب – نخود
قيمت فروش يک کيلوگرم نخود در فصل تابستان 1394 در کل کشور 28514.1 ريال بوده و قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه 93 افزايشي برابر با 32.1 درصد داشته است.
عدس
در فصل تابستان 1394 قيمت فروش يک کيلوگرم عدس در کل کشور به رقم 38481.0 ريال رسيد. قيمت فروش اين محصول نسبت به تابستان 93 با افزايشي معادل 26.9 درصد روبرو بوده است.
محصولات جاليزي – هندوانه
فصل تابستان 1394 قيمت فروش يک کيلوگرم هندوانه در کل کشور 2418.1 ريال بوده است. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه 93، کاهشي برابر با 35.2 درصد داشته است.
خربزه
در فصل مورد بررسي قيمت فروش يک کيلوگرم خربزه در کل کشور 5407.6 ريال بوده است. قيمت فروش اين محصول نسبت به تابستان 93 با کاهشي معادل 22.8 درصد روبرو بوده است.
خيار
تابستان سال 1394 قيمت فروش يک کيلوگرم خيار در کل کشور به رقم 10344.6 ريال رسيد. قيمت فروش خيار نسبت به تابستان 93 با کاهشي معادل 12.8 درصد روبرو بوده است.
سبزي‌ها – سيب‌زميني
در تابستان 1394 قيمت فروش يک کيلوگرم سيب‌زميني در کل کشور 6220.3 ريال بوده است. قيمت فروش اين محصول در تابستان 94 نسبت به سال 93 معادل 23.1 درصد کاهش داشته است.
گوجه‌فرنگي
تابستان 1394 قيمت فروش يک کيلوگرم گوجه‌فرنگي در کل کشور 3867.1 ريال بوده است. قيمت فروش اين محصول در تابستان 94 نسبت به تابستان 93 معادل 11.6 درصد افزايش داشته است.
بادمجان
در فصل تابستان 1394 قيمت فروش يک کيلوگرم بادمجان در کل کشور 6954.6 ريال بوده است. قيمت فروش اين محصول نسبت به تابستان 93 معادل 33.9 درصد افزايش داشته است.
پياز
در فصل مورد بررسي قيمت فروش يک کيلوگرم پياز در کل کشور 4311.6 ريال بوده است. قيمت فروش اين محصول در فصل تابستان 1394 نسبت به تابستان 93 معادل 25.4 درصد کاهش داشته است.
محصولات علوفه‌اي – يونجه
فصل تابستان 1394 قيمت فروش يک کيلوگرم يونجه در کل کشور 8049.4 ريال بوده است. قيمت فروش اين محصول نسبت به تابستان 93 معادل 31.3 درصد افزايش داشته است.
کاه
در تابستان 1394 قيمت فروش يک کيلوگرم کاه در کل کشور 2760.5 ريال بوده است. قيمت فروش اين محصول در فصل تابستان 1394 نسبت به تابستان 93 معادل 2.0 درصد کاهش داشته است.
ميوه‌هاي هسته‌دار – زردآلو
تابستان 1394 قيمت فروش يک کيلوگرم زردآلو در کل کشور 28253.2 ريال بوده است. قيمت فروش زردآلو نسبت به تابستان 93 با کاهشي معادل با 1.0 درصد روبرو بوده است.
هلو
در فصل تابستان 1394 قيمت فروش يک کيلوگرم هلو در کل کشور 26889.0 ريال بوده است. قيمت فروش اين محصول نسبت به تابستان 93 معادل 8.3 درصد افزايش داشته است.
آلبالو
فصل تابستان 1394 قيمت فروش يک کيلوگرم آلبالو در کل کشور 27608.5 ريال بوده است. قيمت فروش اين محصول در فصل تابستان 1394 نسبت به تابستان 93 برابر با 2.7 درصد کاهش داشته است.
گيلاس
در تابستان 1394 قيمت فروش يک کيلوگرم گيلاس در کل کشور 48203.7 ريال بوده است. قيمت فروش اين محصول در فصل تابستان 1394 نسبت به تابستان 93 با افزايشي معادل با 23.9 درصد روبرو بوده است.
ميوه‌هاي دانه‌دار – سيب درختي
قيمت فروش يک کيلوگرم سيب درختي در فصل تابستان 1394 در کل کشور 16994.3 ريال بوده است. قيمت فروش اين محصول در تابستان 1394 نسبت به تابستان 93 معادل 8.9 درصد کاهش داشته است.
انگور
قيمت فروش يک کيلوگرم انگور در فصل تابستان 1394 در کل کشور 10836.0 ريال بوده است. قيمت فروش اين محصول در فصل تابستان 1394 نسبت به تابستان 93 معادل 1.2 درصد افزايش داشته است.
دام و فرآورده‌هاي دامي – دام
گوسفند و بره زنده‌‌پرواري
در فصل مورد بررسي قيمت فروش يک کيلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور 106985.4 ريال بوده است. قيمت فروش آن نسبت به تابستان 93، 1.8 درصد افزايش داشته است.
گاو کمتر از دو سال پرواري
در فصل تابستان 1394 قيمت فروش يک کيلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواري به صورت زنده در کل کشور 113110.1 ريال بوده است. قيمت فروش اين محصول در فصل تابستان 1394 نسبت به تابستان 93، 2.9 درصد افزايش داشته است.
فرآورده‌هاي دامي – پشم گوسفند (شسته نشده)
تابستان 1394 قيمت فروش يک کيلوگرم پشم گوسفند (شسته نشده) در کل کشور 22373.4 ريال بوده است. قيمت فروش آن در فصل تابستان 1394 نسبت به تابستان 93 با کاهشي معادل با 7.8 درصد روبرو بوده است.
شير گوسفند (چرخ نکرده)
در تابستان 1394 قيمت فروش يک کيلوگرم شير گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور 28108.4 ريال بوده است که نسبت به تابستان 93 با افزايشي برابر 26.1 درصد روبرو بوده است.
شير گاو (چرخ نکرده)
فصل تابستان 1394 قيمت فروش يک کيلوگرم شير گاو در کل کشور 10488.7 ريال بوده است که نسبت به تابستان 93 با کاهشي معادل 4.1 درصد مواجه بوده است.
خدمات کشاورزي – خدمات ماشيني
شخم زمين زراعي آبي با تراکتور
در تابستان 1394 هزينه يکبار شخم يک هکتار زمين زراعي آبي با تراکتور در کل کشور 1187064.0 ريال بوده است. متوسط هزينه انجام اين خدمت نسبت به تابستان 93 معادل 57.7 درصد افزايش داشته است.
شخم زمين زراعي ديم با تراکتور
تابستان 1394 هزينه يکبار شخم يک هکتار زمين زراعي ديم با تراکتور در کل کشور 1093357.9 ريال بوده است. متوسط هزينه انجام اين خدمت نسبت به تابستان 93 معادل 49.3 درصد افزايش داشته است.
ديسک زمين آبي با تراکتور
در تابستان 1394 هزينه يکبار ديسک يک هکتار زمين زراعي آبي با تراکتور در کل کشور 595159.1 ريال بوده است. متوسط هزينه انجام اين خدمت نسبت به تابستان 93 معادل 5.1 درصد کاهش داشته است.
ديسک زمين ديم با تراکتور
فصل تابستان 1394 هزينه يکبار ديسک يک هکتار زمين زراعي ديم با تراکتور در کل کشور 610913.0 ريال بوده است. متوسط هزينه انجام اين خدمت نسبت به تابستان 93 معادل 31.5 درصد افزايش داشته است.
خدمات نيروي انساني – کارگر ميوه‌چين (مرد)
در تابستان 1394 دستمزد روزانه يک نفر کارگر ميوه‌چين مرد در کل کشور 481454.4 ريال بوده است. سطح اين دستمزد نسبت به تابستان 93 معادل 6.8 درصد افزايش داشته است.
کارگر ميوه‌چين (زن)
طي تابستان 1394 دستمزد روزانه يک نفر کارگر ميوه‌چين زن در کل کشور 319934.0 ريال بوده است. سطح اين دستمزد نسبت به تابستان 93 معادل 23.9 درصد افزايش داشته است.
دروگر غلات (مرد)
در تابستان 1394 دستمزد روزانه يک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور 612348.6 ريال بوده است. به طور متوسط سطح اين دستمزد نسبت به تابستان 93 معادل 5.9 درصد کاهش داشته است.
کارگر وجين‌کار و تنک‌کار (مرد)
تابستان 1394 دستمزد روزانه يک نفر کارگر وجين‌کار و تنک‌کار مرد در کل کشور 446580.5 ريال بوده است. متوسط سطح اين دستمزد نسبت به تابستان 93 معادل 21.0 درصد کاهش داشته است.
کارگر وجين‌کار و تنک‌کار (زن)
در سال مورد بررسي دستمزد روزانه يک نفر کارگر وجين‌کار و تنک‌کار زن در کل کشور 292890.7 ريال بوده است. اين دستمزد به طور متوسط نسبت به تابستان 93 معادل 6.4 درصد کاهش داشته است.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

همکاری دانشگاه و سازمان محیط زیست در حوزه محیط زیست طبیعی

پیش‌فروش متری مسکن به کجا رسید؟

سرپرست شرکت گاز استان تهران منصوب شد

قطعه دوم آزادراه تهران شمال امسال تکمیل می‌شود

ترامپ در نیویورک از گارد ملی کمک خواست

شرط ورود گوشی همراه توسط اتباع خارجی

قیمت انواع جیلی در بازار تهران +جدول

سرپرست مدیریت دیسپچینگ ملی گاز منصوب شد

سرپرست شرکت انتقال گاز ایران منصوب شد

آخرین وضعیت پرداخت بیمه بیکاری مشاغل آسیب دیده از کرونا

حجم صادرات در مرزها 3برابر واردات است

ایرانیان چگونه وقت خود را می‌گذرانند؟

تحریم 4 شرکت نفتی مرتبط با ونزوئلا

آمریکا تبادل زندانی با ایران را تکذیب کرد

خاطره رهبری از عیادت امام خمینی(ره)

قیمت آپارتمان نوساز در منطقه سه تهران +جدول

آریو امروز چند خریدوفروش شد؟ +جدول

خانه‌دار شدن در تهران چقدر طول می‌کشد؟

با سهام‌عدالت چه باید کرد؟

پرداخت وام 7میلیونی به 42هزار بازنشسته

آخرین وضعیت پرداخت بیمه بیکاری کرونا

سقوط آزاد اقتصاد کشور/ ایران رتبه چهارم کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم

صدور کد بورسی برای همه مشمولان سهام عدالت در کشور

راه طلا از سکه جدا شد

صنف لوازم خانگی: درباره گرانی مشکلات تولیدکنندگان را هم ببینید

بررسی تبعات اقتصادی ناشی از کرونا در حمل و نقل دریایی

بررسی وضعیت اقتصاد در دوران «پساکرونا»

سهام عدالت مردم چقدر رشد داشته است؟

قیمت هر لیتر بنزین آزاد در ونزوئلا 50 دلار تعیین شد

علت اصلی ترافیک چند روز اخیر پایتخت مشخص شد

قیمت اوراق تسهیلات مسکن افزایش یافت

فهرست بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بازار سهام/ گروه فلزات اساسی در صدر توجهات

محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات پایان هفته

1میلیارد دلار به صنعت خودروسازی اختصاص یافت

اعترافات مدیر دهه هفتادی آمدنیوز

12مشکل همیشگی در تمام دوره‌های آموزش و پرورش

تازه‌ترین قیمت مرغ و تخم‌مرغ

تولید محصولات باغی در کشور به 24 میلیون تن رسید

70 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد

ازدواج 100 میلیـونی!

بازی چینی‌ها با آمریکا

فهرست بیشترین ارزش معاملات سهام در بازار امروز / استاندارد جدید 12هزار میلیارد تومانی

علت تاخیر صدور احکام ترمیم رتبه‌بندی معلمان چیست؟

استقبال ناچیز از فروش سهام عدالت/ حجم معاملات تنها به 13 میلیارد تومان رسید

کشف انبار خودروهای صفر خاک گرفته در کرج

بخشودگی 90 درصدی جرائم مالیاتی تا پایان تیر ماه

معرفی نسل بعدی سرویس‌های OceanStor Pacific Series از سوی هوآوی

اما و اگرهای واردات کامیون‌های دست دوم

35میلیون تن دورریز مواد غذایی ایران در سال

زاگرس بیابان می‌شود