بازار آریا

آخرين مطالب

آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪاي در دولت يازدهم اقدام ويژه در برنامه ششم توسعه و سياستهاي اقتصاد ﻣﻘاومتي؛ توجه به ارتقاء توليد و توازن توسعه استانها صنعت و تجارت

آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪاي در دولت يازدهم
  بزرگنمايي:

آريا بازار- ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨـﺎﻃﻖ و اﺳـﺘﺎنﻫـﺎ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻛﺸـﻮر اﻧﺠـﺎم اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻮازن از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺮﺑﻨﺎيي، اﺟﺘﻤﺎعي و اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي 1394 و 1395 ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻛﺸﻮر از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺸﻮري از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﺼﺎص دو درﺻﺪ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤـﻮﻣﻲ دوﻟـﺖ ﺑـﺮاي ارﺗﻘـﺎء ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آن، از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﺎل 1393 ﺗﻼش ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺣﻴﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎن رﺻﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و درﺻﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.

از سوي ديگر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎومتي ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه‌اي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ.

ﺗﻬﻴـﻪ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﺎني ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ از ﺗﻮﺟﻪ وﻳـﮋه اﻳـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ در اداﻣﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻫﺮﻳﻚ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻨﺪ ملي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺿﻮاﺑﻂ ملي آﻣﺎﻳﺶ در ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي بخشي از دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد اﻗﺪامي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻴﺎﺳـﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼـﺎد ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻜﺮان، اﻓﺰاﻳﺶ اﺧﺘﻴﺎرات ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن، ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑـﻪ ضوابط ملي آمايش ﺑﺎﺷﺪ.

توجه ويژه به ارتقاء توليد استانها و فعالسازي مراكز توليدي در استانها، نگاه ويژه به توسعه مناطق ويژه همچون مكران، افزايش اختيارات تصميم‌گيري در سطح استان، توجه ويژه به سرمايه‌گذاري در مناطق و پايبندي به ضوابط ملي آمايش در تدوين سياستهاي بخشي از ديگر موارد اقدامي در برنامه ششم توسعه و سياستهاي اقتصاد ﻣﻘﺎومتي اﺳﺖ.

اﻫﺪاف و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻫﺪاف دولت يازدهم براي توسعه منطقه‌اي را درجدول زير بخوانيد:

 

 


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

ارسال فهرست 690 قلم کالای ممنوعه وارداتی به هیات دولت

سرزعیم ، معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون شد

ساخت نخستين هايپرمارکت ساختماني در ايران / 250 ميليون دلار فاينانس مالي پروژه

بازدهي بازار سهام از ابتداي سال به مرز 6 درصد رسيد / رشد گام به گام شاخص کل در کانال 81 هزار واحد

تازه هاي فناوري / گوشي بدون حاشيه اسنشال فون

تازه هاي خودرو / پيش نمايشي ب ام و Z4 جديد

آزادسازي نرخ بليت، هواپيماهاي زمين‌گير را فعال کرد

مزاياي متنوع ايران در بازار عراق

افزايش ساعات کاري ادارات مالياتي

فهرست 29داروي جديد بيوتکنولوژي منتشر شد/رقابت ايران با چين و ژاپن

صادرات 90 ميليون دلار فرش و زعفران ايران به آمريکا در پسابرجام

منشا رشد قيمت در بازار فولاد

رشد 21 درصدي صادرات غيرنفتي در دولت يازدهم

ورود تجهيزات جديد کنترلي به گمرکات

افزايش 5 هزار و 500 کيلومتري طول خطوط انتقال و فوق توزيع

خاموشي برق در شهرستان کهگيلويه

افزايش صادرات به عمان

جوهر مورد نياز واحدهاي خودکارسازي وارد مي شود

افزايش سه برابري صادرات ايران به اروپا

تشريح تمهيدات سازمان بنادر براي جلوگيري از افزايش آلودگي‌هاي نفتي در درياي خزر

9 برنامه توسعه اي شرکت طلاي زرشوران

راه اندازي سه طرح بزرگ صنعتي در شرکت ايريتک

علل عدم تحقق صادرات 42 ميليارد دلاري غيرنفتي طي 10 ماه

صادرات 500 ميليون دلاري صنعت فرش درسال 95

کاهش تشريفات صادرات از 7 به 1روز

صادرات 37 هزار تن فولاد آلياژي در 11 ماهه امسال

سازمان توسعه تجارت فهرست کالاهاي يارانه‌اي را به گمرک ابلاغ کرد

بي توجهي دولت به صنعت فرش دستباف

انتخاب يک ايراني به عضويت شوراي اجرايي تير

ايمني سفرهاي دريايي و خاطره انگير در اولويت سازمان بنادر و دريانوردي

توافق آسمان با شرکت رولزرويس براي خريد 100 موتور هواپيما

وام بلاعوض ژاپن براي تجهيز گمرک/آمار واردات و صادرات10 ماهه

موازي کاري دو وزارتخانه به اوج رسيد/دود اختلاف در چشم انبارداران

خروج پايدار از رکود با تحريک تقاضا ممکن مي شود

کشف محموله قاچاق سازمان يافته در گمرک ايران

42هزار مورد بازرسي از واحدهاي توليدي و صنفي استان تهران

راه اندازي تور گردشگري دريايي در بندر ماهشهر

افزايش 45 درصدي صادرات از منطقه ويژه پارس

ثبت رکورد بارگيري در بندر شهيد رجايي

صادرات 1 ميليارد دلار محصولات پروتئيني در سال جاري

ورود آخرين بخش از محموله 149 تني کيک زرد

آمريکا فروش شيرآتش‌نشاني به ايران را تحريم کرد

افزايش 3135 مگاواتي اوج مصرف برق کشور

مديران در ميانه تحريم ها توانستند کارهاي ارزنده اي را انجام دهند

گمرک ايران به کنوانسيون ورود موقت استانبول پيوست

هيات اقتصادي سوئد 23 بهمن‌ماه به اتاق ايران مي‌آيد

لغو توافق با بوئينگ، پاتک اقتصادي به آمريکا

وزارت خزانه داري آمريکا صدور تجهيزات پزشکي به ايران را محدود کرد

افزايش 76 درصدي تخليه و بارگير کالا در بنادر

امروز؛ بهره‌برداري از نخستين شناور تحقيقاتي اقيانوس پيماي کشور