بازار آریا

آخرين مطالب

آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪاي در دولت يازدهم اقدام ويژه در برنامه ششم توسعه و سياستهاي اقتصاد ﻣﻘاومتي؛ توجه به ارتقاء توليد و توازن توسعه استانها صنعت و تجارت

آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪاي در دولت يازدهم
  بزرگنمايي:

آريا بازار- ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨـﺎﻃﻖ و اﺳـﺘﺎنﻫـﺎ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻛﺸـﻮر اﻧﺠـﺎم اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻮازن از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺮﺑﻨﺎيي، اﺟﺘﻤﺎعي و اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي 1394 و 1395 ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻛﺸﻮر از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺸﻮري از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﺼﺎص دو درﺻﺪ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤـﻮﻣﻲ دوﻟـﺖ ﺑـﺮاي ارﺗﻘـﺎء ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آن، از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﺎل 1393 ﺗﻼش ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺣﻴﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎن رﺻﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و درﺻﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.

از سوي ديگر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎومتي ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه‌اي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ.

ﺗﻬﻴـﻪ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﺎني ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ از ﺗﻮﺟﻪ وﻳـﮋه اﻳـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ در اداﻣﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻫﺮﻳﻚ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻨﺪ ملي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺿﻮاﺑﻂ ملي آﻣﺎﻳﺶ در ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي بخشي از دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد اﻗﺪامي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻴﺎﺳـﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼـﺎد ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻜﺮان، اﻓﺰاﻳﺶ اﺧﺘﻴﺎرات ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن، ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑـﻪ ضوابط ملي آمايش ﺑﺎﺷﺪ.

توجه ويژه به ارتقاء توليد استانها و فعالسازي مراكز توليدي در استانها، نگاه ويژه به توسعه مناطق ويژه همچون مكران، افزايش اختيارات تصميم‌گيري در سطح استان، توجه ويژه به سرمايه‌گذاري در مناطق و پايبندي به ضوابط ملي آمايش در تدوين سياستهاي بخشي از ديگر موارد اقدامي در برنامه ششم توسعه و سياستهاي اقتصاد ﻣﻘﺎومتي اﺳﺖ.

اﻫﺪاف و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻫﺪاف دولت يازدهم براي توسعه منطقه‌اي را درجدول زير بخوانيد:

 

 


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

اگر هر روز چای بنوشیم چه اتفاقی در بدن ما رخ می‌دهد؟

لیدی گاگا، دونالد ترامپ را احمق و نژادپرست نامید

5راز مهم برای جوان ماندن

تعداد مبتلایان به کرونا در پنتاگون افزایش یافت

وزارت ورزش: مطابق دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا عمل کردیم

سازمان جهانی بهداشت: ویروس کرونا همچنان پرقدرت است

حمایت فرانسه از برجام

روشی مولکولی برای تشخیص آفلاتوکسین در مواد غذایی

اعمال مقررات منع آمد و شد در نیویورک

آتش سوزی در چیتگر مهار شد +عکس

معتادان کرونا نمی‌گیرند؟

قدردانی مجدد مادورو از ایران

تاکید رؤسای مجلس ایران و افغانستان بر همکاری برای مقابله با تروریسم

3اتفاق جدید در حوزه بورس مسکن به زودی عملیاتی می‌شود

مفت‌خری سهام عدالت مردم

اگر در جهش تولید هم مانند کرونا متحد عمل کنیم موفق خواهیم بود

سیاه‌پوستان 3.4برابر بیشتر مبتلا به کرونا می‌شوند

دیده‌بان شفافیت و عدالت: به مستحقان جامانده هم سهام عدالت بدهید

تصویر خردادی بازار مسکن پس از حذف قیمت آگهی‌ها

مدیرعامل صندوق بازنشستگی چقدرحقوق می‌گیرد؟

تاکسی های موجود در نمایندگی ها دارای مالکیت مشخص است

تغییر زمان معاملات «شستا»

پیش‌نیازهای رسیدن به جهش تولید

طلای سرخ در تلفیق سنت و صنعت

افزایش 15 تا 20 درصدی کرایه‌های اسنپ و تپسی

رشد ٥٢درصدی تسهیلات بانکی به بخش تعاون

ورود به فرکانس دیجیتال

کاهش 7 درصدی ارزش واردات نهاده‌های دامی

روزگار سخت تعمیرکاران

احتمال خروج گندم از چرخه خرید تضمینی

تولید دوچرخه سرعت می‌گیرد

بخش‌خصوصی در انتظار درآمدزایی

آمار روزانه بازار سهام - 1399/03/13

اولین‌های بورس - 1399/03/13

«نجات لنینگراد» روی آنتن شبکه 4

اکران آنلاین مستند «راکی» با صدای سیلوستر استالونه

مراسم تشییع حسن توفیق در بهشت‌زهرا

برپایی بزرگداشت آنلاین برای استاد علی‌اصغر بهاری

ورزش

تلویزیون شهری در نیشابور

معرفی نوین موزه‌های شاخص تبریز

کمک ذوب آهن به زندانیان

ارتقای بیمارستان پورسینای مانه و سملقان

سرمایه‌گذاری ویژه در خلیج‌فارس

آسیب 600 میلیارد تومانی گردشگری

چگونه تکه‌های لحاف را به هم وصل کنیم!

چه کنیم وقتی حجم کار زیاد است و زمان کم؟

رازهایی درباره مارک زاکربرگ و شرکت فیس‌بوک

زنگ هشدار زیست‌محیطی برای کسب‌وکار

برنامه برای فروش گوشی‌های قسطی با امکانات اپراتورها