بازار آریا

آخرين مطالب

کاهش سهم مسکن از تسهيلات بانکي/ وام مسکن چند درصد قيمت خانه را پوشش مي دهد؟ مسکن

کاهش سهم مسکن از تسهيلات بانکي/ وام مسکن چند درصد قيمت خانه را پوشش مي دهد؟
  بزرگنمايي:

آريا بازار- ثبت نام براي پرداخت وام هاي 40، 60 و 80 ميليوني خريد مسکن به عنوان راه حلي براي تقويت توان خريد براي متقاضيان واقعي از سوي دولت تدارک ديده شده است. گذشته از مبلغ بالايي که دريافت کنندگان اين تسهيلات به عنوان سود دريافت بايد به بانک برگردانند، پرسش اساسي در مورد کارايي اين تسهيلات اين است که وام هايي با اين مبالغ چقدر به تقويت قدرت خريد متقاضيان کمک مي کند؟
بررسي روند بلندمدت تامين مالي بخش مسكن نشان مي دهد، سهم مسكن از كل تسهيلات بانكي طي يك دهه گذشته نه تنها تقويت نشده كه با شيب قابل ملاحظه اي كاهش پيدا كرده است.
سمت تقاضا به عنوان گروه موثر و محرك سرمايه گذاري هاي ساختماني، همواره كمترين برخورداري را از منابع بانك ها داشته است. تحقيقاتي كه گروه نويسندگان طرح جامع مسكن در وزارت راه و شهرسازي، نيمه اول سال 93 در خصوص ادوار گذشت انجام داده اند، نشان مي دهد، در فاصله 20 سال اخير، نسبت «وام خريد» به «وام ساخت» از كل تسهيلات اعطايي بانك ها به بخش مسكن، از حالت 35 درصد - 65 درصد به حالت 25 درصد- 75 درصد تغيير يافته و عملاً سهم تسهيلات خريد از كل وام هاي مسكن معادل 10 درصد كاهش پيدا كرده است.
مسکن مهر، عامل کاهش وام هاي خريد مسکن
بعد از سال 88 كه عمده تسهيلات اعطايي بانك مسكن و ساير بانك هاي دولتي در راستاي اجراي طرح مسكن مهر بكارگرفته شد، سهم تسهيلات خريد به شدت در كل تسهيلات شبكه بانكي كاهش يافت.
بانك هاي خصوصي از ابتداي دهه 80 به تدريج و در گذر زمان سهم خود را از تسهيلات خريد بخش مسكن افزايش دادند اما رفتار اين بانك ها متناسب با ركود و رونق اقتصادي بوده است. به اين معني كه بانك هاي خصوصي در سال هاي رونق مسكن، پيچ شير تخصيص وام هاي خريد را در جهت پرداخت بيشتر مي چرخاندند و در سال هاي ركود اين مسير را در جهت عكس تغيير مي دادند.
همچنين سهم ساير بانك هاي دولتي از تسهيلات خريد مسكن در كل تسهيلات اعطايي خريد مسكن شبكه بانكي بعد از سال 86 به شدت كاهش يافته است.
کاهش 12 درصدي سهم مسکن از کل تسهيلات پرداختي بانک ها
در تحقيق صورت گرفته در پيش نويس طرح جامع مسكن قيد شده است سهم بخش مسكن از كل تسهيلات بانكي، از 25 درصد سال هاي قبل به حدود 13 درصد در سال 92 رسيده و عملاً نزول كرده است.
نه تنها وام هاي مسکن با ضعف ريالي در برابر هزينه ها روبه رو هستند بلکه «سهم سالانه بخش مسکن از کل تسهيلات پرداختي بانک ها » نيز با سرعت قابل توجهي رو به کاهش است و از نرخ طبيعي يک چهارم به يک هشتم نزول کرده است.
نياز بخش مسکن به منابع بانکي عبارت است از تسهيلاتي که خريداران مسکن به عنوان طرف تقاضا و سازنده هاي مسکن به عنوان طرف عرضه به ترتيب در قالب وام خريد و وام ساخت، از بانک ها دريافت مي کنند. با توجه به سياستگذاري هاي بانک مرکزي و اهميت اين بخش در اقتصاد کشور، معمولا سهم حداقل 25 درصدي براي بخش مسکن از کل اعتبارات بانک ها در نظر گرفته مي شود، به اين معني که نظام بانکي بايد سالي در حدود يک چهارم منابع تسهيلاتي خود را به بخش مسکن و مابقي را بين بخش هاي صنعت، خدمات و تجارت اختصاص دهد. اما به رغم تعيين سهم 25 درصدي براي بخش مسکن از کل تسهيلات بانکي، آمارهاي رسمي از عملکرد 12 سال گذشته بانک ها حاکي است فقط در سال هاي 80 تا 86 بانک ها يک چهارم (25 درصد) از کل تسهيلات پرداختي سالانه را به اين بخش اختصاص دادند، به طوري که در فاصله سال هاي 86 تا 91 سهم بخش مسکن از مجموع اعتبارات سالانه نظام بانکي به 19 درصد تقليل يافت و در سال 92 نيز باز هم کم شد و به 7/12 درصد سقوط کرد.
وام مسکن تنها 15 درصد توان خريداران را تأمين مي کند
از يک سو مبالغي که بانک ها در قالب تسهيلات ساخت و خريد مسکن پرداخت مي کنند، به مراتب کمتر از سطح طبيعي «پوشش هزينه ها » است؛ طوري که در حوزه خريد مسکن، قدرت تسهيلات به جاي اينکه حداقل 50 درصد قيمت مسکن را پوشش دهد، کمتر از 15 درصد توان خريداران را تامين مي کند.
از سوي ديگر، مجموعه تسهيلاتي که بانک ها به بخش مسکن پرداخت مي کنند نيز معادل نصف سهم طبيعي اين بخش است و به جاي 25 درصد از کل تسهيلات بانک ها، اين نسبت هم اکنون به کمتر از 13 درصد رسيده است.
مقايسه عملكرد بانك هاي مختلف در حوزه پرداخت تسهيلات بخش مسكن نشان مي دهد جايگاه بانك تخصصي اين بخش مقداري تضعيف شده است.
طي سال 92 در كل رقمي معادل 27 هزار و 500 ميليارد تومان تسهيلات توسط کل نظام بانکي به بخش مسکن پرداخت شد؛ سهم اين ميزان پرداختي از کل تسهيلاتي که بانک ها در سال 92 به کل اقتصاد تزريق کرده اند، 7/12 درصد بوده است.
از 27 هزار و 500 ميليارد توماني که نظام بانکي در سال 92 به بخش مسکن تسهيلات پرداخت کرده، رقمي معادل 13 هزار و 200 ميليارد تومان سهم بانک مسکن بوده است و در واقع 42 درصد از تسهيلاتي که در سال 92 به بخش مسکن پرداخت شده، توسط بانک مسکن تامين مالي شده است. بانک مسکن در شرايطي سال گذشته تنها 42 درصد از کل تسهيلات پرداخ نشده به بخش مسکن را بر عهده داشته که مدت هاست انحصار پرداخت وام خريد را در اختيار دارد و در حوزه ساخت و ساز نيز چون
بانک تخصصي محسوب مي شود علي القاعده بايد سهم زيادي در پرداخت تسهيلات مسکن عهده دار باشد.
بانک مسکن در سال 91 حدود 48 درصد کل تسهيلات داده شده از سوي نظام بانکي به بخش مسکن را پرداخت کرده اما در سال 92 سهم بانک مسکن از تامين مالي بخش مسکن با شش واحد درصد کاهش به 42 درصد رسيده است.
با اين حال هم اكنون هيچ تناسبي بين ميزان تسهيلات پرداختي از سوي بانک مسکن و نياز واقعي بازار وجود ندارد.
در سال 91 بيش از يك ميليون و 400 هزار واحد مسكوني در كشور خريد و فروش شد كه با احتساب متوسط قيمت متري يك ميليون تومان و با فرض حداقل متراژ 50 متر مربع براي آپارتمان هاي معامله شده، حداقل 50 هزار ميليارد تومان نقدينگي از سوي خريداران مسكن صرف خريد مسکن شد در حالي كه كل نظام بانكي در سال 91 ، مبلغ شش هزار و 200 ميليارد تومان وام خريد اعطا كرده است. در فاصله 10 سال منتهي به پايان 91 ، تسهيلات سالانه خريد مسكن شش برابر افزايش
يافته اما تسهيلات ساخت 3/9 برابر شده است.
کل وام هاي مسکن پرداختي کمتر از يک دهم گردش مالي خريد
در سال 92 نيز حدود 13 هزار ميليارد تومان انواع تسهيلات خريد و ساخت مسکن توسط اين بانک به متقاضيان بازار پرداخت شده است که با توجه به پرداخت 92 هزار فقره وام خريد مسکن توسط بانک مسکن در سال گذشته (تسهيلات 20 ميليوني در 10 ماه اول سال 92 و تسهيلات 35 ميليوني بعد از افزايش سقف وام از دي ماه) مي توان برآورد کرد در سال 92 حدود سه هزار ميليارد تومان تسهيلات خريد و حدود 10 هزار ميليارد تومان تسهيلات ساخت توسط بانک مسکن پرداخت شده است.
اين در حالي است که در سال 92 طبق اعلام بانک مرکزي حداقل 60 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در حوزه ساخت و سازهاي مسکوني انجام شده و طبق اعلام سامانه رهگيري معاملات مسکن، بيش از يک ميليون معامله در حوزه خريد و فروش واحد مسکوني نيز در سراسر کشور اتفاق افتاده است که مجموعه گردش مالي را در اين دو حوزه طي سال 92 به بالاي 150
هزار ميليارد تومان رسانده است. در اين ميان، بانک مسکن تنها 13 هزار ميليارد تومان از اين رقم را تسهيلات پرداخت کرده است.
تحقيقات در وزارت راه و شهرسازي بيانگر آن است كه بانك هاي خصوصي از ابتداي دهه 80 به تدريج وارد بازار تامين مالي مسكن شدند و 60 درصد تسهيلات مسكن را به حوزه ساخت به صورت دوساله و مابقي را به حوزه خريد با مدت 10 ساله پرداخت مي كنند. سهم بانك هاي دولتي در پرداخت وام ساخت تا ابتداي دهه 80 معادل 92 درصد بود اما در سال 92 اين سهم به 31 درصد رسيد و در ازاي آن سهم بانك هاي خصوصي 21 درصد و بانك مسكن نيز 48 درصد شد. در سال 91 بانك مسكن 48 درصد كل تسهيلات مسكن را پرداخت كرد و سهم بانك هاي دولتي و خصوصي از كل تسهيلات پرداختي به بخش مسكن نيز به ترتيب معادل 31 درصد و 21 درصد بود.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield