بازار آریا

آخرين مطالب

آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪاي در دولت يازدهم اقدام ويژه در برنامه ششم توسعه و سياستهاي اقتصاد ﻣﻘاومتي؛ توجه به ارتقاء توليد و توازن توسعه استانها صنعت و تجارت

آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪاي در دولت يازدهم
  بزرگنمايي:

آريا بازار- ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨـﺎﻃﻖ و اﺳـﺘﺎنﻫـﺎ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻛﺸـﻮر اﻧﺠـﺎم اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻮازن از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺮﺑﻨﺎيي، اﺟﺘﻤﺎعي و اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي 1394 و 1395 ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻛﺸﻮر از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺸﻮري از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﺼﺎص دو درﺻﺪ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤـﻮﻣﻲ دوﻟـﺖ ﺑـﺮاي ارﺗﻘـﺎء ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آن، از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﺎل 1393 ﺗﻼش ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺣﻴﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎن رﺻﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و درﺻﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.

از سوي ديگر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎومتي ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه‌اي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ.

ﺗﻬﻴـﻪ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﺎني ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ از ﺗﻮﺟﻪ وﻳـﮋه اﻳـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ در اداﻣﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻫﺮﻳﻚ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻨﺪ ملي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺿﻮاﺑﻂ ملي آﻣﺎﻳﺶ در ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي بخشي از دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد اﻗﺪامي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻴﺎﺳـﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼـﺎد ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻜﺮان، اﻓﺰاﻳﺶ اﺧﺘﻴﺎرات ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن، ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑـﻪ ضوابط ملي آمايش ﺑﺎﺷﺪ.

توجه ويژه به ارتقاء توليد استانها و فعالسازي مراكز توليدي در استانها، نگاه ويژه به توسعه مناطق ويژه همچون مكران، افزايش اختيارات تصميم‌گيري در سطح استان، توجه ويژه به سرمايه‌گذاري در مناطق و پايبندي به ضوابط ملي آمايش در تدوين سياستهاي بخشي از ديگر موارد اقدامي در برنامه ششم توسعه و سياستهاي اقتصاد ﻣﻘﺎومتي اﺳﺖ.

اﻫﺪاف و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻫﺪاف دولت يازدهم براي توسعه منطقه‌اي را درجدول زير بخوانيد:

 

 


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield