بازار آریا

آخرين مطالب

افزايش 21 درصدي معاملات مسکن تهران مسکن

افزايش 21 درصدي معاملات مسکن تهران
  بزرگنمايي:

آريا بازار- از روابط عمومي بانک مرکزي، اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان سال 1395 را که برگرفته از «آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» است، تهيه و منتشر کرده است.

در اين گزارش آمده است:
در آبان سال 1395، تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 12/5 هزار واحد مسکوني رسيد که در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 21/2 و 4/1 درصد افزايش نشان مي دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران 44/1 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0/1 و 7/3 درصد افزايش نشان مي دهد.
خاطر نشان مي شود، اين گزارش صرفاً معطوف به بررسي حوزه »تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران« است.

1- حجم معاملات مسکن
در آبان سال 1395، تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 12459 واحد مسکوني رسيد که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 4/1 درصد افزايش نشان مي دهد. بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در آبان سال 1395 حاکي از آن است که واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 52/2 درصد بيشترين سهم از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصاص داده اند.
توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان سال 1395 حاکي از آن است که از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16/4 درصدي از کل معاملات ، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 2 ،4 و 14 به ترتيب با سهم 9/3 ،11/6 و 6/3 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در مجموع 72/9 درصد از کل تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه 27/1 مانده باقي منطقه 12 و بوده )3 و 1 ،15 ،7 ،10 ،8 ،14 ،2 ،4 ،5 مناطق شامل فراواني بيشترين به ترتيب (شهردرصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

2- تحولات قيمت مسکن
در آبان سال 1395، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران 44/1 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0/1 و 7/3 درصد افزايش نشان مي دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 9 ) معادل 13/1 درصد( و کمترين رشد متوسط قيمت به منطقه 8 ) معادل 0/7 درصد( تعلق دارد.
در آبان سال 1395 از ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل 97/9 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 21/4 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است.

3- تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در هشت ماهه منتهي به آبان سال 1395
در هشت ماهه منتهي به آبان سال 1395، تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 106/1 هزار واحد مسکوني بالغ شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 10/3 درصد افزايش نشان مي دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي در شهر تهران 43/8 ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 4/4 درصد افزايش نشان مي دهد. 

4- ساير شاخصهاي آماري بازار معاملات مسکن
4-1- توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در آبان ماه سال 1395 حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني در دامنه قيمتي "30 الي 35" ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا با سهم 12/6 درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه هاي قيمتي "25 تا 30" ميليون ريال با سهم 12/3 درصد و "35 الي 40" ميليون ريال با سهم 10/8 درصد، در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در اين ماه، توزيع حجم معاملات به گونه اي بوده است که در حدود 61/7 درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر متر مربعواحد(مسکوني شهر تهران )44/1 ميليون ريالمعامله شده اند.

4 -2- توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در آبان سال 1395 نشان مي دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي "60 تکا 70" متر مربع معادل 15/2 درصد اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيربناي "50 تا 60" و "70 تکا 80" متر مربع به ترتيب با سهم هاي 14/4 و 13/4 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 80 متر مربع، 53/4 درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند.


3- 4 توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکوني
در آبان سال 1395، توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکي از آن است که در ميان دامنه هاي قيمتي مورد بررسي، واحدهاي مسکوني با ارزش "1500 تکا 2000" ميليون ريال با اختصاص سهم 13/3 درصد بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است . واحدهاي داراي ارزش "1000 تا 1500" و "2000 تا 2500" ميليون ريال نيز به ترتيب با اختصاص 13/1 و 11/8 درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 51/7 درصد از معاملات به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از 3000 ميليون ريال اختصاص داشته است.

5- تحولات اجاره بهاي مسکن
در آبان سال 1395 شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10/4 و 9/3 درصد رشد نشان مي دهد.
ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالباً يکساله تنظيم مي گردند و نيز اثرپذيري شاخص اجاره بهاي مسکن از سياستهاي کنترل و مهار تورم، سبب تغيير متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان مي شود سهم هزينه مسکن ) اجاره بهاي مسکن اعم از شخصي و غيرشخصي( درمحاسبات شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي )براساس سال پايه 1390=100( معادل 28/4 درصد است.

6- جمع بندي
حجم معاملات و متوسط قيمت يک متر مربع واحد مسکوني در آبان سال 1395 به ترتيب معادل 12/5 هزار واحد مسکوني و 44/1 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتيب به ميزان 4/1 و 7/3 درصد افزايش نشان مي دهد. در مجموع با توجه به رشد ملايم قيمت مسکن در سطحي کمتر از نرخ تورم طي هشت ماهه منتهي به آبان سال جاري و نيز گشايشهاي مالي اخير نظام بانکي در اين بخش ) به ويژه تک رقمي شدن نرخ سود تسهيلات صندوق پسانداز مسکن يکم بانک مسکن (، شرايط مناسبي جهت خانه دار شدن زوجين جوان و خانه اولي ها در شرايط کنوني فراهم شده است.
بررسي تحولات بازار اجاره بهاي مسکن در آبان سال 1395 نيز مويد تغيير متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم و رشد قيمت مسکن در اين دوره است، به طوري که شاخص کرايه
مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10/4 و 9/3 درصد رشد نشان مي دهد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

پرداخت 143 میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی های گلستان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی: کار در حوزه سلامت اداری موجب ارتقاء سیستم ، تغییر نگاه و نگرش مردم می شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی خبر داد: تحقق 12 هزار و 500 فرصت شغلی در استان مرکزی تکلیف شد

افزایش پایداری ارتباطات در منطقه 10 عملیات انتقال گاز

زبیدی: اشتغال‌زایی در خوزستان، دغدغه اصلی وزارت نفت است

تجارت ایران با یک کشور دوست به آمریکایی‌ها ارتباطی ندارد

تمام بخش‌های دولتی باید سهام خود را در بازار بورس به فروش برسانند

زمان پرداخت وام های 6 میلیون تومانی رانندگان اعلام شد

گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران

چرایی روند صعودی «تسه» ها

برتری برند ملی آلمان نسبت به چین

آغاز پیش فروش 25000 خودرو

خرید بیش از 50 هزار تن برگ سبز چای از چایکاران

تسهیلات کرونایی برای بازار گل و گیاه زینتی

روسیه از عربستان به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت به چین پیشی گرفت

کاهش بارش در چهار حوضه آبریز کشور

هر آنچه باید درباره سرویس‌های موبایل هوآوی (HMS) بدانیم

به دنیا آوردن با ترس زیر سایه کرونا

ملخ های تهران از کجا آمدند؟

کرونا خط فقر را جابه‌جا می‌کند

لرزش‌های پی در پی گسل مشا

گسیل نقدینگی به سمت تولید نجات‌دهنده است

توییتر ، توییت‌های ترامپ را گمراه‌کننده خواند

آخرین وضعیت مرزهای تجاری کشور

هیچ‌کس صدای رومینا را نشنید

استخدام معلمان، معطل چیست؟

تأثیر کرونا بر امنیت شغلی روزنامه‌نگاران

سناریوی آموزش و پرورش برای سال آینده مدارس

زلزله تهران خسارت داشت؟

دو سوءتفاهم بزرگ در ماجرای قتل وحشتناک رومینا +عکس

پیش بینی قیمت طلا و سکه/ افت شدید تقاضا برای خرید

بخش وکالت زیر تیغ قوانین ضد انحصار کشور/ تبعات اعلام نظر شورای نگهبان در مورد ماده28

برای اولین بار در صنعت بانکی کشور امکان فروش غیر حضوری سهام عدالت

تداوم پیش‌ثبت‌نام فروش فوق‌العاده محصولات سایپا تا 14 خرداد/ امکان انتخاب نوع خودرو بدون واریز وجه از ساعت 11 صبح امروز

همتی: بنای جدی برای کنترل نقدینگی داریم

تلویزیون های 4K ال جی 2020 روانه بازار می شوند

افزایش برآورد کسری بودجه سال 2020 الجزایر

قدردانی استاندار همدان از عملکرد شرکت گاز

هزینه‌کرد 120 میلیارد ریالی نفت‌خیز جنوب در آبرسانی غیزانیه

مصرف گاز طبیعی در گیلان کاهش یافت

افزایش بازده عملیاتی پالایشگاه ششم پارس جنوبی تا سال 1400

از واریز بیمه بیکاری کرونا خبری نیست!

کاهش 100 هزار تومانی قیمت سکه

جدید ترین هدف گذاری بانک مرکزی برا اصلاح اوضاع اقتصادی

ماکارونی 43 درصد گران شد

روند ریزشی دلار آغاز شد

وام های 6 میلیون تومانی رانندگان چه زمانی پرداخت خواهد شد؟

جزئیات برنامه برای کنترل تورم از زبان معاون بانک مرکزی

برپایی جشنواره تابستانی در کیش برای کاهش خسارت اقتصادی کرونا

سبز پوشی شاخص با رشد 12هزار و 400واحدی